Uuendused ja muudatused veebilehel

Uuendatud: 2023-01-29

29. jaanuar 2023

 • Otseviited PlutoFi kirjetele on parandatud vastavaks PlutoFi praeguse aadressiskeemiga.

29. november 2020

 • Kaardid ja liigiloendid on uuendatud vastavalt andmekogu 28.11.2020 seisule.

 • Täpsustatud on liigimahtusid, senine perekond kirburohi (Polygonum) on jaotatud kolmeks: ussitatar (Bistorta), kirbutatar (Persicaria) ja linnurohi (Polygonum s.str.).

26. november 2020

 • Kaardid ja liigiloendid on uuendatud vastavalt andmekogu 26.11.2020 seisule.

 • Lisatud on mitmeid koondkaarte ja parandatud liigimahtusid, andmeallikate käsitlusi.

 • ELFi andmestikus on täpsustatud veel täiendav hulk üle ruudupiiri ulatuvate kirjete asukohti.

23. november 2020

 • Kaardid ja liigiloendid on uuendatud vastavalt andmekogu 22.11.2020 seisule.

 • Mitmete keerukate taksonite kohta on nüüd sisuliselt korrektsed koondkaardid, kus kajastuvad kõik antud rühma kuuluvate määrangutega kirjed.

 • ELFi andmestikus on täpsustatud suure hulga üle ruudupiiri ulatuvaid kirjete asukoht.

19. november 2020

 • Kaardid ja liigiloendid on uuendatud vastavalt andmekogu 18.11.2020 seisule, sh:
  • väikejärvede andmestiku käsitluses ilmnenud vead on parandatud;
  • arvesse on võetud vahepeal laekunud pistelisi parandusi kõigis andmestikes.
 • Jätkatud on taksonite käsitluse korrastamist.

17. november 2020

 • Kaardid ja liigiloendid on uuendatud vastavalt andmekogu 16.11.2020 seisule, sh hulgaliselt parandusi seni avaldatud andmestikes.

 • Lisatud on väikejärvede taimestiku andmekogu, u. 36 000 kirjet vee- ja kaldataimede kohta.

 • Pistelised muudatused taksonite käsitluses (mõned liidetud, s.l.).

 • PlutoFi vaatlused, mille määrang on märgitud kaheldavaks, on kaartidelt maha arvatud.

 • Mõnede probleemsete taksonite kaardid tuginevad nüüd rangelt vaid herbaarselt tõendatud leidudele või on valikuliselt jäetud välja andmeallikaid, kus nende taksonite käsitlus ei ole järjekindel või on teistsuguses mahus kui kaardile sobilik.

 • Aluskaardi piirjooned on mõnevõrra lihtsustatud, et parandada loetavust käänulise rannajoonega ruutude kohal.

3. november 2020

 • Kaardid ja liigiloendid on uuendatud vastavalt 2.11.2020 seisule.

 • Kaartidel on nüüd näidatud ka EELISe leiukoha vaatlustest lisanduvad (st. muudest allikatest tõendamata ruudu/perioodi kombinatsioonid) ruudud.

 • PKÜ andmestikku on täiendatud (valdavalt 2015 inventuuri andmed, osaliselt 2020 inventuur ja veidi vanemaid)

 • Mõned eestikeelsed taimenimetused uuendatud/lisatud vastavalt botaanika terminoloogia komisjoni 29. oktoobri otsustele.

 • Kaistavate liikide seire andmestikku on täiendatud 2013 - 2016 andmetega.

21. oktoober 2020

 • Kaardid ja liigiloendid on uuendatud vastavalt andmestiku 5.10.2020 seisule.

 • Andmestikku on kaasatud Loodusvaatluste andmebaasi (LVA) taimevaatlused (väljavõte seisuga 19.10.2020, > 20 000 kirje). Kaartidel on vaid LVA leiuga ruudud näidatud tumedama punase värviga.

 • ELFi 2020. aasta andmestik on asendatud täielikuma versiooniga (st sisaldab peale eelmist väljaannet juurde sisestatud andmeid)

 • PlutoFi andmestikus sisalduvad nüüd kaitstavate taimeliikide seire andmed (nii seiratud liigid kui nende kaaslasliigid) aastatest 2017, 2019, 2020 ja Peipsi vee- ja kaldataimede seireandmed (ligi 5000 kirjet ajavahemikust 1997–2020, üle peaaegu kõigi Peipsi-äärsete ruutude). Oluliselt on täiendatud viimastel aastatel enne 2005. aasta atlase ilmumist kogutud leiuandmeid.

7. oktoober 2020

 • Kaardid ja liigiloendid on uuendatud vastavalt andmestiku 5.10.2020 seisule, sh. 2020 hooaja välitööandmed, hiljuti määratud herbaareksemplarid, PlutoFisse lisatud vanemad leiuandmed.

 • Lisatud on ELFi andmebaasi 2017–2020 välitöödel lisandunud kirjed (ligi 40 000).

 • Varasemasse ELFi andmestikku on tehtud hulgaliselt parandusi (ilmnenud sisestus- jm vead).

 • PKÜ andmestikus on nüüd näha vaatlejad.

 • Punkti täpsusega vaatlused on kirjete loendis taas ruudu/ala täpsusega vaatlustest eristatud (veaparandus).

 • Üle ruudupiiri ulatuvad kirjed ELFi ja PKÜ baasidest on taas kaardil, kirjete loendis on neil toimivad lingid ruuduloenditele (veaparandus).

 • Vaindloo (ruut 01-38) andmed kuvatakse ruumi kokkuhoiu mõttes ruudus 02-38 nagu 2005. aasta atlases.

 • Andmebaasis kellaajalise lõpuajaga sisestatud ajavahemikud kuvatakse ilma kellaajata.

 • Kirjete tabel on sorditud nii, et leiuaja poolest uusimad kirjed on üleval.

 • Liikide leheküljed kohanduvad paremini väikese ekraanisuurusega.

 • Ruutude arvud periooditi on nüüd paremini loetava tabelina.

 • Kui 1971–2005 perioodil on liigi leidumine tõendatud vaid ELFi ja/või PKÜ andmebaasi kirjega ning ruudus pole ka vanemaid andmeid, siis on tingmärk (romb) pruun, mitte sinine.

7. juuni 2020

 • Kaardid ja liigiloendid on uuendatud vastavalt PlutoFi andmestiku 7.06.2020 hommiku seisule.

 • Uus (mõneti eksperimentaalne) kaardikujundus, mis võimaldab näha vanemaid leide 1970–2005 perioodi tingmärgi “all”.

 • Vanemate perioodide leiuandmed tulevad nüüd põhiosas otse algandmetelt, mitte vana atlase levik.exe programmi andmestikust.

 • Vanemate perioodide andmed, ELFi ja PKÜ andmebaaside kirjed kajastuvad kaardi juures vaatluste tabelis.

 • Märksa detailsem info ruudu liigiloendites; esmakordselt on neisse kaasatud ELFi ja PKÜ kirjed.

 • Kaardi lehtede päises on nüüd näha sugukond (PlutoFi taksonipuu järgi).

 • Pikema ajavahemikuga määratletud kirjetel on nüüd vahemiku lõppaeg nähtaval.

 • Leheküljed on üle viidud HTML5 põhjadele, et edaspidi võimaldada paindlikumat kujundust.

 • Hulk väiksemaid parandusi taksonoomias, hulk uusi kaarte.

Teadaolevad puudused

 • ELFi ja PKÜ andmebaaside andmestiku seis on sisuliselt sama, mis jaanuari väljaandes. Järgmisse väljaandesse saab kaasata täiendavad veaparandused, ELFi 2018–19 inventuuride andmestiku ja juurde sisestatud vanemaid andmeid PKÜ andmebaasist. PKÜ kirjetel puudub vaatluste tabelis praegu inventeerija isik.

 • Kaardi uus kujundus vajab parema loetavuse tagamiseks veel tööd.

 • Kaardi kujunduse loogika on ebapiisavalt selgitatud, legend võiks olla selgem.

 • Saatetekstid ootavad uuendamist.

22. jaanuar 2020

 • Kaardid ja liigiloendid on uuendatud vastavalt PlutoFi andmestiku 19.01.2020 seisule, mis sisaldab juba põhilist osa 2019. aasta välihooaja tulemustest.

 • ELFi ja PKÜ andmetest on välja filtreeritud 2019 välitöödel kontrollitud ja ekslikuks tunnistatud kirjed.

 • Kaardi juurde kuuluvas andmetabelis on herbaareksemplarid tähistatud nende ID-ga vastavas kogus.

 • Eestikeelseid nimetusi on täiendatud vastavalt eestikeelsete taimenimetuste andmebaasi kaasaegsele seisule.

 • Lisaks mitmed pisiparandused.

24. aprill 2019

 • Kaardid ja liigiloendid on uuendatud vastavalt PlutoFi andmestiku 24.04.2019 seisule (taimeatlase projekti andmed ja avalike kogude herbaareksemplarid). Tehtud on pisiparandusi taksonoomias ja täiendavalt avaldatud hulk tulnukliikide kaarte, mille kohta uued leiud puuduvad, kuid leidub vanemat herbaarmaterjali.

4. juuni 2018

 • Analoogselt eelmises uuenduses lisatud ELFi andmestikuga on nüüd kuvatud lisanduvad ruudud PKÜ niiduinventuuride andmebaasi liigikirjetest.

 • Nii ELFi andmestikus kui taimeatlase andmekogus on parandatud hulk vigu. Kaardikogu vastab andmebaasi 03.06.2018 seisule.

 • Kaartidele on lisatud jooksva atlase perioodi kirjeid teiste herbaariumide kogudest, kus PlutoFis olevate avalike andmete täpsus seda võimaldas.

 • Lisatud viited atlase väljundi ametlikule interaktiivsele väljundile - vt https://elurikkus.ee/plant-atlas

6. märts 2018

 • ELFi andmed - eelvaatena on kaartidele kantud Eestimaa Looduse Fondi (märgalade ja muude inventeeritud koosluste) rohkem kui 400 000 liigikirjest lisanduvad ruudud. Vt ka KAARDID > Alusandmete esitus

 • Kaardikogu on uuendatud vastavalt andmebaasi 05.03.2018 seisule. Andmekogusse on lisandud üle 10 000 vaatluse ja üle 1000 eksemplari kirje. Muuhulgas on lisatud GPS punkti täpsusega välitööandmeid PKÜ poolt 2012–2017 läbi viidud liigiinventuuridest. Töö nii varasemate inventuuri- ja seireandmete kui erinevate juhuvaatluste andmebaasi viimisega jätkub.

 • Mõningad parandused kuvatavate taksonite loendis.

 • Lisatud hiljuti eestikeelsed nimetused hiljuti nimetatud taksonitele vastavalt taimenimede andmebaasi viimasele uuendusele.

19. jaanuar 2018

 • Kaardikogu on uuendatud vastavalt andmebaasi 19.01.2018 seisule, mis sisaldab rõhuva enamuse 2017. hooaja vaatlusandmeid (üle 50 000 kirje), suure hulga lisandunud herbaarlehtede kirjeid (ligi 4000 uut lehte + uued määrangud) ja mitut laadi parandusi.

 • Vaatluste tabelites on nüüd iga kirje juures näha PlutoFisse kantud määrang, tabel on horisontaalsuunas kompaktsem.

 • Aluskaardi maakonnapiirid vastavad uuele haldusjaotusele.

31. mai 2017

 • Kaardikogu uuendatud vastavalt andmebaasi 30.05.2017 seisule, mis sisaldab enamiku 2017 kevadisi andmeid, suure hulga lisandunud herbaarandmeid ja jooksvaid parandusi-täpsustusi.

 • Kaardikogusse on lisatud mitmed seni avaldamata kaardid perekonna täpsusega määratud taimede kohta – eeskätt kajastamaks keerukate rühmade kohta kogutud herbaarmaterjali.

 • Esitatud on suurem osa kaarte nende liikide kohta, millest on andmeid 2005. aasta atlases, kuid uue atlase andmekogus kirjed puuduvad.

 • Eestikeelseid nimetusi on täiendatud vastavalt eestikeelsete taimenimede andmebaasi viimasele versioonile (17.05.2017)

 • Kaardipildid on kiirema laadimise huvides optipng abil kokku surutud.

23. jaanuar 2017

 • Lisatud vaatlejate loend andmebaasi kantud vaatluste ja eksemplaridega seotud isikute baasil.

 • Välislingid avanevad vastavalt brauseri seadetele kas uues aknas või vahelehel.

12. jaanuar 2017

Andmed

 • Kus võimalik, on taksonitele lisatud eestikeelne nimetus taimenimede andmebaasist.

 • Kaardid on genereeritud 12.01.2017 andmestiku seisuga, võrreldes eelnevaga on:

  • sisestatud hulk uusi andmeid, eriti herbaareksemplare;
  • parandatud kasutajatele ja toimetajatele silma jäänud sisestusvigu;
  • ruuduga seotud rõhuv enamus seni korrektselt ruuduga määramata vaatlusi;
 • Korrigeeritud on lähedaste taksonite sidumist ning avaldatud kaardid mõnede uute taksonite kohta - kokku 1496 kaarti.

 • Kaardi vaates kuvatakse nüüd vana atlase tingmärgid koos vastava liigi ruutude arvuga perioodide kaupa.

 • Kaardile koondatud taksonite loendis on iga erineva nimekuju juures toodud sellise määranguga kirjete arv.

Kujundus

 • Veebileht kasutab nüüd Google’i Noto fonte, et tagada ühtlasem väljanägemine erinevates seadmetes.

 • Kaardipildid on kujundatud paremini loetavaks:

  • kaardipilt on suurem;
  • ruudunumbrid on viidud ruudustikust välja ja suurendatud;
  • horisontaaltelje numbrid on viidud kaardi alaserva, et ruudu koodi kokkulugemine oleks intuitiivsem: esmalt vertikaal-, siis horisontaaltelg (nt Tartu ruut: 16-40)
 • Eelmise ja järgmise taksoni linkide tekst näitab nüüd, millisele taksonile link suunab.

 • Veebilehti genereeriv skript üritab korrektselt ja ühtlaselt kujundada detailvaate lehtedel olevad ladinakeelsed nimetused, mis puutub kaldkirja, tavalisemaid lühendeid ja hübriidsust tähistavat korrutusmärki. Ebatavaliste nimekujude või vigaste lähteandmete puhul leidub siiski kõrvalekaldeid.

 • Hulk väiksemaid muudatusi, mis peaksid loetavust parandama.

Muu

 • NB! seoses uuendustega on katkenud varasemalt salvestatud lingid üksikute taksonite kaartidele. Edaspidi püüame seda vältida, kuid aadresside püsimist 100% tagada ei saa. Kui soovitud leht annab veateate, siis tuleb huvipakkuv takson uuesti liigiloendist välja otsida.

 • Viited PlutoFi kirjetele avanevad nüüd uues aknas või vahekaardil (vastavalt brauseri seadetele).