Kaardid

Uuendatud: 2020-11-29

Kaardi ja andmete leidmine

Hetkel on avaldatud 2500 levikukaarti. Loe viimaste uuenduste kohta

NB! allpool toodud andmekogude ja tingmärkide kirjeldused ei vasta enam täielikult 7.06.2020 avaldatud uue kujundusega kaartidele. Uuendame seda teksti peagi.

Siinseid kaarte uuendatakse ebaregulaarselt. Vt ka andmekogu interaktiivset väljundit eElurikkuse portaalis.

Vajaliku taksoni leidmiseks filtreeri vasakul asuva otsingulahtri abil liigiloendit ja kliki liigile. Filter ei ole tõstutundlik ning leiab vasted ka nimetuse keskelt. Filtreerida võib nii ladina- kui eestikeelse nimetuse järgi. Kaardi vaates saab taksonite vahel liikuda eelmise ja järgmise taksoni linke klikkides või vastavalt vasakut ja paremat nooleklahvi kasutades. Taksonid on reastatud tähestikuliselt, mitte sugukondadesse kuulumise alusel.

Iga kaardi juurde kuulub kirjete tabel, millest on võimalik näha, kes, millal ja millises ruudus liiki kohtas või kogus. Tabel on ruudu kaupa filtreeritav, et oleks võimalik kiiresti tuvastada, millistel andmetel taim konkreetses ruudus kasvab. Iga rea juurde kuulub otselink andmebaasikirjele - selle avanemiseks peab kasutaja olema PlutoFisse sisse loginud.

Kirjeid on kolme tüüpi:

  • ruut/ala - kõige üldisem, tavalistel liikidel valdav: asukoht on kirja pandud atlase ruudu täpsusega või selles ruudus sisestaja poolt määratud piirkonnana; ei võimalda sama kasvukohta taasleida;
  • punkt - reeglina GPS seadmega, harva kaardi järgi määratud koordinaatidega asukoht; piisav täpsus kordusvaatlusteks;
  • eksemplar - nagu eelmine, kuid on kogutud tõendeksemplar.

Andmete kogumise viisi tõttu on punktleiukohad sageli dubleeritud ruudu tasemel vaatlusega.

Et kontrollida, kus ruutude piirid täpsemalt asuvad, võib kasutada ruudustiku kihti Google Maps’is

Loe kaartide kasutamise tingimusi

Alusandmete esitus

Uue levikuatlase andmed

Kaardil kollasega täidetud ruutudest on taksoni kohta olemas vähemalt üks vaatlus. Rohelistes ruutudes on taksoni kohta olemas vähemalt üks tõendeksemplar. Kaartidel ei tehta vahet, kas vaatlus on GPS punkti või ruudu täpsusega ning kas lisaks eksemplarile on samast ruudust ka vaatlusi.

Lisaks taimeatlase projekti käigus kogutud herbaarmaterjalile on kaartide koostamisel kasutatud ka valikut teisi jookvasse atlase perioodi kuuluvaid kirjeid Eesti herbaariumide avalikest andmekogudest PlutoFis.

Leiuandmed Eestimaa Looduse Fondi andmebaasist

ELFi andmebaasist on eelvaatena kaaridele lisatud need ruudud, millest uue atlase andmebaasis antud taksoni kohta kirjeid veel pole. Sinine ja hall värvitoon eristavad ajaliselt praegusse ja eelmisse atlase perioodi kuuluvaid kirjeid, kusjuures uuemad katavad vanemaid.

ELFi andmete lisamine kaartidele on mõeldud eelkõige nende ülevaatlikuks kontrolliks enne liitmist ülejäänud andmekoguga. Need andmed ei kajastu siinses vaatluste tabelis, ruutude liigiloendites ega ole leitavad PlutoFist. Kaartidele kandmata on jäetud kirjed, mille puhul liik on märgitud küsimärgiga, määrang on ainult perekonna täpsusega ning harvaesinevad värrad ja üksikud määrangud taksonoomiliselt keerukatest kompleksidest, mis reeglina nõuaksid tõendmaterjali olemasolu.

ELFi andmekogu on suur (üle 400 000 liigikirje), kuid kallutatud niiskuslembeste liikide poole (suur osa andmestikust on kogutud märgalade inventuuri käigus), millest sagedamaid on tuhandetes kordustes. Sooinventuurist on osa võtnud suur hulk erineva taimetundmise tasemega välitöölisi, seetõttu ei pruugi kõik andmed olla võrdselt usaldusväärsed.

Leiuandmed Pärandkoosluste Kaitse Ühingu andmebaasist

PKÜ andmebaas on kogunenud samuti koosluste inventuuride käigus, kuid uuritud on eeskätt poollooduslikke rohumaid. PKÜ niiduandmete kogu on ELFi andmestikuga sarnane nii mahult, probleemidelt kui esitustusviisilt siinsetel kaartidel.

Alusandmed eelmisest atlasest

Võrdluseks varasemate levikuandmetega on uued kaardid kombineeritud „Eesti taimede levikuatlase“ (Kukk, Kull 2005) tegemiseks kasutatud andmestikuga. Kuigi vanad aluskaardid on trükis ilmunutega sarnased, võib leiduda väikesi erinevusi, sh. andmepunkte, mis atlase trükiversiooni ei jõudnud. Samuti ei ole garanteeritud, et uues ja vanas andmestikus ühele kaardile kantud taksonite maht on täpselt sama.

Vana taimeatlase leiuandmed on jagatud viide klassi, sümbolite tähendus on nagu trükiversioonis, aga loetavuse parandamiseks on sümbolid värvilised:

taime on leitud aastatel 1971–2005;

aastatel 1921–1970;

enne 1921. aastat;

+ liik on sellest ruudust kindlasti hävinud;

? liigi leidumine ruudus vaieldav.

Mitmete taksonite kohta (nt väga harva metsistuvad kultuurtaimed) puuduvad eelmises levikuatlases andmed täiesti.

Eesti kontuuriks on maakondade kaardikiht maaameti geoportaalist.

Tehnilist

Andmed on väljastatud PlutoFi ekspordimooduli kaudu, ekspordi kuupäev on iga kaardi allservas. Sama seisuga on ka kaardi juures kuvatud arvandmed (kujundust või abitekste võib olla muudetud hiljem). Lähteandmed on ette valmistatud ja kaardifailid genereeritud spetsiaalselt selleks kirjutatud R skriptidega. Tekstiliselt esitatud andmed, kaardid ja selgitavad tekstid on veebilehtedeks vormistatud pandoci abil. Kuna nii suure hulga andmete eksport ja töötlemine on võrdlemisi aja- ja arvutusmahukas, siis siinset kaardikogu on plaanis uuendada siis, kui andmebaasis on tehtud piisavalt suur hulk täiendusi-parandusi.

Taksonite valik

Reeglina ei ole eraldi esile toodud perekonna või kõrgemal tasemel taksonite levikukaarte, välja arvatud juhul, kui sellisel tasemel määranguid on rohkelt (nt Euphrasia). Samuti on vaid üksikutel juhtudel eristatud varieteedid, vormid ja varieteedid liidetud põhiliigi juurde.

Kuna andmestikus on paljudel juhtudel kasutatud mitmeid sama või lähedase tähendusega taksoneid, mis PlutoFis ei ole sünonüümikaga seotud, siis jaguneksid sisuliselt ühe taimeliigi levikuandmed sageli mitme kaardi vahel ning ei pruugi sobituda vana atlase võrdlusandmetega. Selle vältimiseks on lähedased taksonid koondatud ühele kaardile.

Taksonite sidumine ja koondtaksonitele valitud nimetused on mõneti meelevaldsed. Need ei pruugi vastata atlase tulevases ametlikus väljundis kasutatavale käsitlusele ning ei mõjuta otseselt alusandmestikus olevaid määranguid.

Teadaolevad puudused

  • Algandmestikus leidub vaatlusi, mille asukohaandmetes pole seos atlase ruuduga kasutaja eksituse või tarkvaravea tõttu korrektselt määratud. Niisugused andmed hetkel kaartidel ei kajastu, isegi kui nende asukoht on GPS koordinaatidega määratletud. Äärmisel juhul võib kaart seetõttu olla ühegi kaasaegse märketa. Kirjete tabelis on sellistel vaatlustel ruudu kohal ?. (19.01.2018 seisuga on selliseid juhtumeid jäänud mõned üksikud).

  • Liigid, mis olid 2005. aasta levikuatlases, kuid mille kohta uusi leide andmebaasis pole, ei pruugi kõik olla eraldi kaardile kantud.

  • Vaatlused pole tabelites rangelt järjestatud, eeldatud on filtri kasutamist.

Teistest probleemidest palume teada anda .